Aktualności

Protokół z Zebrania Klubu 40-latek Tychy

Zgodnie z zapowiedzią na stronie klubowej, w dniu 08.04.2016 r odbyło się zebranie, w którym wzięło udział 23 członków naszego klubu.
W wyniku merytorycznej, nacechowanej troską o dobro naszego klubu dyskusji, zebranie przyjęło następujące ustalenia:

 1. Klub Biegowy „40-latek Tychy” ma rację bytu i będzie nadal działał w formule dobrowolnego stowarzyszenia, bez formalno-prawnej rejestracji
 2. Klubem będzie kierował Prezes przy pomocy Rady Klubu. Kadencja Prezesa i Rady trwa 2 lata. Zebranie wybrało Radę Klubu w składzie 7 osób:

  Teresa Stukator
  Mirosław Bortel
  Henryk Górak
  Witold Muszer
  Jacek Nitka
  Marek Pawlak
  Mariusz Ryniak

  Na pierwszym swoim zebraniu wybrani członkowie Rady dokonają podziału funkcji i zadań pomiędzy sobą

 3. Do czasu wyboru nowego Prezesa Rada będzie współpracować z aktualnym Prezesem Krzysiem Biedą
 4. Rada zaproponuje i przygotuje formę podziękowania Krzysiowi Biedzie za wieloletnie kierowanie Klubem „40-latek Tychy”
 5. Finansowanie działalności Klubu:

- członek Klubu wpłaca do kasy Klubu składkę roczną w wysokości 100 zł
- w przypadku małżeństw składka łączna wynosi 150 zł
- w roku 2016 uiszczamy składkę za II półrocze (odpowiednio 50 i 75 zł) płatne do końca czerwca br
- od lipca zaprzestajemy zbierać opłaty startowe od członków klubu
- w czasie imprez klubowych dalej będą zbierane opłaty startowe ale tylko od uczestników nie będących członkami Klubu (nie dotyczy osób zaproszonych przez Prezesa lub organizatorów danej imprezy klubowej)
- Prezes lub Skarbnik będzie okresowo informował Radę o stanie klubowej kasy, a po zakończeniu roku pełna informacja będzie dostępna dla wszystkich członków Klubu
6. Prezes Krzysztof Bieda przedstawił uczestnikom zebrania zestawienie wpływów i wydatków za okres od 01.01.2016 do 08.04.2016r
7. Punktacja zawodów klubowych:
- w poszczególnych imprezach klasyfikujemy wszystkich startujących
- dla członków obstawy – 10 pkt
- za nieukończony bieg (uiszczona opłata startowa, od lipca składka półroczna) – 10 pkt
- w klasyfikacji rocznej uwzględniamy tylko tych, którzy spełniają warunki przynależności klubowej
- propozycja do rozważenia: robimy klasyfikację najlepszych wyników członków Klubu osiągniętych w danym roku na dystansie:
10 km
półmaraton
maraton
i uwzględniamy do klasyfikacji klubowej
8. Uhonorować pucharami/statuetkami koleżankę i kolegę za największą ilość startów reprezentujących Klub „40-latek Tychy” (obowiązkowa nazwa Klubu na zgłoszeniu startowym do zawodów)
9. Zebrani doceniają rolę i zasługi założycieli Klubu i najdłużej działających członków Klubu. Rada Starszych ma prawo zgłaszać postulaty i uwagi dotyczące działalności Klubu.
Animatorem Rady Starszych pozostaje Jurek Plewniak.
10. Inne propozycje do rozpatrzenia przez Radę Klubu: - wytypować kilka imprez biegowych, w których klubowicze reprezentowali by licznie nasz Klub (wspólne wyjazdy) - wytypować kilka imprez biegowych (poza naszymi), które byłyby uwzględniane do klasyfikacji klubowej
11. Członkowie Klubu, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w zebraniu w dniu 8 kwietnia mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje do Rady Klubu:
- na piśmie
- e-mailem na adres tymczasowego sekretarza Rady Marka Pawlaka: marekpawlak45@wp.pl
12. Rada Klubu do połowy maja poda do wiadomości klubowiczów końcowe ustalenia obowiązujące w Klubie „40–latek Tychy”

             Protokołował: Marek Pawlak

Powrót do aktualności